Etik ve Mühendislik Etiği

resim1

Etik kelimesini hemen hemen her gün duyarız. Etik genellikle ahlak ile karıştırılmaktadır. Ahlak; törelere, ananelere ve yaşadığımız toplumun yapısına göre karar almamızı sağlarken, etik ise evrenseldir. Etiğe göre karşılaştığınız durumun dünyanın her yerinde kabul edilir ya da reddedilir olması gerekmektedir. Ayrıca etik, ahlak kurallarını sorgular ve insanları iyi davranması için yönlendirir. Kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşlar, dernekler, vakıflar tarafından ayrıca köklü meslek gruplarınca da önemli bir yer edinir. Günümüzde birçok kamu kurumlarının ve özel kuruluşların etik değerleri ve bu değerleri kurum içinde denetleyen kurulları vardır. Tıp, hukuk, mühendislik ve askerlik gibi birçok meslek alanının etik değerleri bulunmaktadır.

MÜHENDİSLİK ETİĞİ İLKELERİ

Temel İlke:

Mühendisler, mühendislik mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve değeriniresim2

 • insanlığın refahının artması için kendi bilgi ve becerilerini kullanarak,
 • dürüst ve tarafsız olarak halka, kendi işverenlerine ve müşterilerine sadakatle hizmet ederek,
 • mühendislik mesleğinin yeteneğini ve prestijini artırmayaçabalayarak,
 • kendi disiplinlerinin mesleki ve teknik birliğini destekleyerek, yüceltir ve geliştirirler.

 Mühendislik Etiği İlkeleri

 1. resim3Mühendisler, mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde tutacaklardır.
 2. Mühendisler, sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler.
 3. Mühendisler, yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlayacaklardır.
 4. Mühendisler, mesleki konularda, her işveren veya müşteri için güvenilir vekil olarak davranacaklar ve çıkar çatışmalarından kaçınacaklardır.
 5. Mühendisler, hizmetlerinin geçerliliği konusunda mesleki itibarlarını oluşturacak ve diğerleriyle haksız rekabete girmeyeceklerdir.
 6. Mühendisler, mesleki doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltmek ve geliştirmek için çalışacaklardır.
 7. Mühendisler, mesleki gelişmelerini kendi kariyerleriyle devam ettirecekler ve kendi kontrolleri altındaki mühendislerin mesleki gelişmeleri için olanaklar sağlayacaklardır.

 

ieee-logo_blue“IEEE üyeliğine müracaat eden mezun mühendis adaylarını üye yapmadan önce; elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendislerinin katkılarıyla gelişmiş ve gelişmekte olan teknolojilerin, dünyadaki yaşam kalitesini nasıl etkilediği bilinç ve sorumluluğunu, nasıl ve hangi davranışlarında yansıtacaklarını aşağıda yazılı on maddede taahhüt ettirmektedir:

 1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu mühendislik kararları verme sorumluluğunu üstlenmek, çevreyi veya halkı tehdit edebilecek faktörleri zamanında açıklamak.
 2. Çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca uzak durmak
 3. Verilere dayanarak yapılan iddia veya tahminlerde dürüst ve gerçekçi olmak.
 4. Rüşveti tüm şekilleriyle reddetmek.
 5. Teknolojinin daha iyi anlaşılması, yerinde uygulanması ve potansiyel zararlarının anlaşılır kılınması için çalışmak.
 6. Teknik bilgi ve becerileri güncelleştirmek ve ilerletmek, teknolojik görevleri sadece deneyimi veya yeteneği içinde olduğu zaman üstlenmek.
 7. Teknik çalışmaları araştırmak ve eleştirisini yapmak, hataları kabullenmek ve düzeltmek,
 8. Irk, dil, din veya etnik köken gibi faktörlerden bağımsız olarak tüm kişilere insaflıca davranmak.
 9. Başkalarını yanlış davranış veya iftiralarla yaralamaktan sakınmak.
 10. Meslektaş ve iş arkadaşlarına mesleki ilerlemelerinde ve bu etik kurallarını uygulamalarında yardımcı olmak”«¹»

Kaynakça

http://www.tedmer.org.tr/akademik_makaleler/muhendisler_birligi.pdf
«¹» http://www.emo.org.tr/ekler/9d3d7800304002c_ek.pdf
http://www.hkmo.org.tr/hakkimizda/meslegimiz/muhendislik_etigi_ilkeleri.php
http://www.edmer.org/wp-content/uploads/2014/11/Etikite-son-EN-SONNN-1.pdf